فاکتورهای مهم در انتخاب سنگ ساختمانی
متاسفانه دوام سنگ که باید مهمترین عامل در انتخاب سنگ باشد ، اغلب مورد توجه قرار نمی گیرد . بسیاری از ساختانی گران قیمت وجود دارد که در انتخاب سنگ آنها به این موضوع توحه نشده و از این ناحیه متضرر شده اند . فاکتورهای مهم و موثر در انتخاب سنگ ساختمانی مناسب عوامل مهم در انتخاب سنگ ساختمانی مناسب...